Covid 19

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.

3. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym.

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach

1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.

2. Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych

u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

3. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami.

4. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

TERENY WYSTAWIENNICZE

1. Zmiana sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.

2. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

3. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie sprzedaży biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni.

4. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających prowadzenie spraw w trybie online (systemy rejestracji wystawców, mediów, zwiedzających).

5. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.

6. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.

7. Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

8. Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

1. Wprowadzenie sprzedaży dokumentów wstępu na wydarzenia targowe wyłącznie w formie online.

2. Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

3. Wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.

4. Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.

5. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.

6. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.

7. Stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.

8. Weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.

10. Przygotowanie zamkniętych, odizolowanych i odpowiednio dezynfekowanych pomieszczeń dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

1. Ograniczenie liczby punktów obsługi do niezbędnego minimum i umożliwienie, w jak najszerszym stopniu, obsługi online.

2. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.

3. Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.

4. Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.

5. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.

6. Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

1. Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie

odległości przynajmniej 1,5 metra zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

2. W trakcie montażu i demontażu stoisk zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.

3. Zobowiązanie Wystawców do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.

4. Wydanie zaleceń wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra.

HIGIENIA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny.

2. Zapewnienie odpowiedniej ilości urządzeń do higieny rąk, środkami na bazie alkoholu w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp.

3. Przeszkolenie personelu obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.

4. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.

5. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.

6. Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.

7. Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

8. Zapewnienie obecności zespołu medycznego dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

1. Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.

2. Wprowadzenie zmian w regulaminach udziału w targach z uwzględnieniem zapisów o zasadach bezpieczeństwa.

3. Komunikowanie (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.

4. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.

5. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Po najnowsze wytyczne dotyczące organizacji imprez targowych zapraszamy na stronę GOV.PL